اداره کارگزینی و رفاه
9/13/2021 4:53:38 PM | 626

رییس اداره کارگزینی و رفاه : مهندس محمدرضا شارق
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
sharegh@ausmt.ac.ir
۰۱۱۴۴۴۴۲۱۳۵  داخلی ۱۲۲

 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
 • صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • بروزرسانی آخرین اطلاعات ارتقا اعضای هیات علمی در سامانه HES
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه .
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه .
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم.
 • مشارکت در جلسات و کمسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • اجرای امور حضور و غیاب کارکنان.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.