معرفی ریئس گروه فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
12/1/2021 5:46:52 AM | 539

رییس گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی:
مهندس فاضل ابراهیمی
کارشناسی عمران 
تلفن:

داخلی:
125