شرح وظایف مدیر مالی
12/1/2021 4:34:05 AM | 240

شرح وظایف مدیریت امور مالی باستناد ماده ۱۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه:
کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در آیین نامه مالی و معاملاتی و دستور العمل های آن برای ذیحساب مقرر گردید به مدیر امور مالی واگذار می شود.
- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و مقررات و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها
- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
- نگاهداری حساب اموال موسسه و نظارت بر اموال مذکور
- تهیه و تنظیم صورتحساب دریافت و پرداخت در پایان هر ماه
- ایجاد هماهنگی بین فعالیت ادارات تابعه امور مالی دانشگاه
- صدور درخواست وجه های مورد نیاز بر اساس تخصیصهای صادره
- شرکت در کمیته ها و کمسیون های مرتبط
- همکاری با حسابرسان منتخب هیات امنا ، بازرسان سازمان بازرسی ، هیات حسابرسی دیوان محاسبات و کارشناسان سازمان امور اقتصادی و دارایی
- همکاری با مدیریت بودجه و تشکیلات جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه
- ارائه دستورالعمل ها و مقررات قانونی به همکاران مالی و سایر واحد ها
- حسابرسی نمونه ای واحد های ذیربط