کارکنان دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
12/1/2021 5:37:10 AM | 293

کارشناس دفتر فنی: 
مهندس علی لسانی
کارشناس عمران
تلفن:

داخلی:
۱۲۴

 

کارشناس دفتر فنی:
مهندس حبیب اله افضلی
کارشناس عمران
تلفن:

داخلی:
۱۲۴